Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. z siedzibą w
Olsztynie (10-508), ul. Adama Mickiewicza 21/23, NIP: 739 02 00 583, zwanym dalej Administratorem.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: [e mail [email protected]] Poczta: „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
10-508 Olsztyn, ul. Adama Mickiewicza 21/23.

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy https://walendowpark.pl . W tym w szczególności poprzez zakup usługi, zadanie pytania, subskrypcję, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, email, numer telefonu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia przedstawienie oferty, zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz
zapisywane w ustawieniach przeglądarki. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. Ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu przedstawienia oferty lub wykonania zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
– Rejestracja konta użytkownika.
– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
b) Dokonania płatności związanych z transakcją.
– Wystawienie dokumentów księgowania.
c) Kontaktu z Administratorem
– Obsługi transakcji.
– Przyjmowania sugestii.
– Rozpatrywania reklamacji.
– Rozwiązywania problemów technicznych.
d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. analizowanie zapytań, zgłoszeń
e) Prowadzenie działań marketingowych
f) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom
c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami
d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z
realizacją umowy.
f) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów technologicznych (np. firmy hostingowej) do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Administratora odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i użytkownika. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a) Drogą elektroniczną na adres sprzedaz[@]walendowpark.pl

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 200zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

X. Organ nazdzorczy i skargi
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa